Huisregels Aegir 28e Lustrum “Noorderlicht”

Waarde leden/bezoekers van de Aegir Lustrumweek 18 t/m 23 juli,

Dit document is voor u opgesteld om u op de hoogte te brengen van alle huidige huisregels, waarden, normen en gebruiken geldend tijdens het 28e lustrum der G.S.R. ‘Aegir’. Wij drukken u op het hart dit artikel minstens een keer goed door te lezen, zodat u en wijzelf niet voor onverwachte en ongewenste gebeurtenissen komen te staan tijdens de lustrumweek. Gezien het formaat van het lustrum is het van belang dat iedere bezoeker zich houdt aan de huisregels, om zo voor iedereen een geweldig lustrum te kunnen faciliteren.

ALGEMEEN
De G.S.R. ‘Aegir’, Lustrumcommissie of de dagcommissies kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers van het evenement of locatie kunnen ondervinden. Het programma is onder voorbehoud. De Lustrumcommissie behoudt zich het recht om het programma te wijzigen.

TOEGANG
Iedereen aanwezig op het terrein is verplicht een (zichtbaar) toegangsbandje om te hebben. Om toegang te krijgen tot het Aegir lustrum dient men in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs. Tickets zijn verkrijgbaar via https://www.ticketkantoor.nl/shop/aegirlustrum.
Eenmaal gekochte kaarten worden niet teruggenomen. Doorverkoop van kaarten is echter wel toegestaan.

TOEGANGSCONTROLE
Iedere bezoeker kan bij het betreden van het terrein worden gecontroleerd door de dagcommissies, Lustrumcommissie, bestuur en de beveiliging. Het is toegestaan om te verzoeken de controle door een medewerker van hetzelfde geslacht uit te laten voeren. Het volledig weigeren van de controle kan leiden tot verwijdering van het terrein, zonder restitutie van entreegelden. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten de algemene veiligheid te waarborgen. Het is verboden oneigenlijk gebruik te maken van de nooduitgangen.

OPVOLGEN AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIES
Aanwijzingen en instructies van het bestuur, de Lustrumcommissie, dagcommissies en de beveiliging dienen direct opgevolgd te worden. Bij agressief en/of ander wangedrag volgt directe verwijdering van het terrein. Eventuele verdere interne sancties volgen uit overleg met het bestuur en de Lustrumcommissie.

LEEFTIJD

Op het lustrumterrein wordt een leeftijdsgrens gehanteerd van 18 jaar oud op datum van het evenement, met uitzondering van de ploeg-/familiedag op 22 juli a.s. Bezoekers zijn verplicht om zich te allen tijde te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs). Op de ploeg-/familiedag zullen alle mensen ouder dan 18 jaar een 18+ bandje ontvangen. Zonder dit bandje is het niet mogelijk om alcoholische dranken te kopen.

ZERO TOLERANCE DRUGSBELEID
Net zo als altijd is het terrein van Aegir drugsvrij en wordt er een zero tolerance beleid gehanteerd. Het is verboden tijdens evenement drugs in bezit te hebben, te gebruiken en/of te verhandelen. Er zullen drugstesten aanwezig zijn op het terrein. Constatering van één van deze delicten zal leiden tot onmiddellijke verwijdering van het terrein, ontzegging van resterende dagen en mogelijke overdracht aan de politie. Eventuele verdere interne sancties volgen uit overleg met het bestuur en de Lustrumcommissie.

HET IS VERBODEN OM HET EVENEMENT MET HET VOLGENDE TE BETREDEN;
Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische) dranken, glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, (huis)dieren, slag-, steek-, vuur- of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen worden aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels, professionele video-, audio-, opname- en fotoapparatuur. Dit alles op straffe van inbeslagname en/of aangifte.

DIEFSTAL EN VERLIES
De G.S.R. ‘Aegir’ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of het kwijtraken van spullen. Wij adviseren daarom ook om geen waardevolle spullen mee te nemen naar een evenement. Er is een onbewaakte garderobe, gebruik hiervan geschiedt op eigen risico.

MUNTEN
Drank en eten kunnen op het terrein worden gekocht met behulp van munten. Deze munten staan geladen op de Aegir Lustrum pas. Alle spaarders krijgen deze pas bij het spaarplan. De pas is tevens nog los aan te schaffen op het terrein. Het is mogelijk de munten online op de pas op te laden via een app. Tevens is het mogelijk om munten digitaal over te maken naar andere bezoekers. Munten kunnen niet worden ingewisseld voor geld.

TOILETTEN
Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.

EHBO
Op het festivalterrein is een EHBO-post aanwezig. Hier kan men terecht voor kleine dingen zoals een pleister, maar ook voor ernstige gevallen. Daarnaast zullen de medewerkers van de EHBO de gasten nauwlettend in de gaten houden op onwelwordingen en ongeregeldheden. Volg te allen tijde de instructies op van de organiserende commissies, bestuur en hulpverlenende instanties. Bij eventuele calamiteiten adviseren wij rustig te blijven en contact op te nemen met iemand van de Lustrumcommissie, bestuur of de beveiliging.

FOTO, VIDEO, GELUIDSOPNAMEN
Eenieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-,foto- en geluidsopnamen waar de bezoeker mogelijk in voor zal komen.

VOORWERPEN, OBJECTEN EN VERNIELING
Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen. Dit houdt ook in dat barovernames ten strengste verboden zijn. Verder is het niet toegestaan om voorwerpen, objecten of materiaal van het terrein mee te nemen, in het water te gooien, te vernielen en/of in brand te zetten. Bij het overtreden van één of meerdere van deze delicten zal leiden tot directe verwijdering van het terrein. Afval dient gedeponeerd te worden in de daarvoor bestemde afvalbakken. Het strepen van bier op artiesten/podia is verboden op straffe van onvoorwaardelijke ontzegging van toegang gedurende de resterende dagen van de lustrumweek.

PARKEREN/RIJWIELSTALLING
Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd.

GELUIDSNIVEAU
Op het evenemententerrein kan soms harde muziek worden geproduceerd. De G.S.R. ‘Aegir’ en/of de Lustrumcommissie zijn niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. Wij adviseren om oordoppen te dragen.

ROKEN
Voor alle overkapte ruimte op het lustrumterrein geldt een algeheel rookverbod. Het is wel toegestaan te roken in de buitenlucht.

EIGEN RISICO
Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. De G.S.R. ‘Aegir’ dan wel het bestuur, de Lustrumcommissie en ook de dagcommissies, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie noch binnen, noch buiten het terrein en/of het evenement mochten ondervinden.

OVERIGE SITUATIES
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de Lustrumcommissie over mogelijk te nemen maatregelen. Deze beslissing hieromtrent is bindend.

De omliggende terreinen rondom de G.S.R. ‘Aegir’ zijn verboden om te betreden, tenzij er nood dreigt (bijvoorbeeld: brand).

Om de veiligheid en gezondheid te waarborgen is zwemmen niet toegestaan na zonsondergang.


Bij het niet naleven van de huisregels is het mogelijk dat de toegang tot het lustrumterrein kan worden geweigerd/ontzegd, dit zonder restitutie van het toegangsbewijs.

Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht u vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met uw Lustrumcommissie.